Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania PPP w Ozimku

Do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie. 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Poradnia udziela pomocy:

 • dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych ,
 • rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci,
 • nauczycielom i wychowawcom.

Zakres pomocy:

 • diagnoza,
 • konsultacja,
 • doradztwo,
 • terapia,
 • neuroterapię
 • profilaktyka,
 • psychoedukacji
 • mediacji,
 • interwencja w środowisku ucznia
 • działalności informacyjnej.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU OFERUJE:

pomoc psychologiczną

 • diagnozę trudności w nauce: określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
 • diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzicom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, w celu piodjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgiomnazjalnych,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom, inicjowanie różnych form pomocy,
 • poradnictwo i doradztwo psychologiczne dla rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

pomoc pedagogiczną

 • diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich typów szkół,
 • diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii i dysgrafii,
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i preferencji zawodowych,
 • pomoc przy zmianie szkoły ponadgimnazjalnej, w trakcie trwania nauki ( np. ze względu na stan zdrowia ),
 • konsultacje problemowe dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli, na wszystkich etapach kształcenia,
 • współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytuacjami działającymi na rzecz dziecka,
 • wspieranie rodziców, prawnych opiekunów w pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

pomoc logopedyczną

 • diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy,
 • terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy,
 • działalność profilaktyczno-doradczą dla rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli,
 • badania przesiewowe na terenie placówek oświatowych.

Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodę trenowania mózgu - EEG- Biofeedback

Udzielanie pomocy uczniom , ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli , szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom inauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjam, informuje o formach pomocy oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku. Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią:w szkołach , przedszkolach , placówkach i środowisku rodzinnym., zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora poradni.

Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom.

Przekazuje i przyjmuje informacje ważne z punktu widzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej za zgodą rodziców i prawnych opiekunów,
 informuje o formach pomocy oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  13-01-2012 12:35
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  20-07-2012 10:11
  przez: Dorota Jarocka
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku
  odwiedzin: 8601
Dane jednostki:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek
ul. Częstochowska 31

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 465-12-54
fax: (77) 465-12-54
e-mail: poradnia.ozimek@interia.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×