Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania PPP w Ozimku

Do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie. 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Poradnia udziela pomocy:

 • dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci,
 • nauczycielom i wychowawcom.

Zakres pomocy:

 • diagnoza,
 • konsultacja,
 • doradztwo,
 • terapia,
 • neuroterapię
 • profilaktyka,
 • psychoedukacji
 • mediacji,
 • interwencja w środowisku ucznia
 • działalności informacyjnej.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU OFERUJE:

pomoc psychologiczną

 • diagnozę trudności w nauce: określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
 • diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzicom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, w celu piodjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgiomnazjalnych,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom, inicjowanie różnych form pomocy,
 • poradnictwo i doradztwo psychologiczne dla rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

 

pomoc pedagogiczną

 • diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich typów szkół,
 • diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii i dysgrafii,
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i preferencji zawodowych,
 • pomoc przy zmianie szkoły ponadgimnazjalnej, w trakcie trwania nauki ( np. ze względu na stan zdrowia ),
 • konsultacje problemowe dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli, na wszystkich etapach kształcenia,
 • współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytuacjami działającymi na rzecz dziecka,
 • wspieranie rodziców, prawnych opiekunów w pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

 

pomoc logopedyczną

 • diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy,
 • terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy,
 • działalność profilaktyczno-doradczą dla rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli,
 • badania przesiewowe na terenie placówek oświatowych.

 

EEG Biofeedback

Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodą trenowania mózgu - EEG- Biofeedback

 • nowoczesną diagnozę i terapię percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzeń mowy Metoda Warnkego,
 • terapia Integracji Sensorycznej (SI).

 

Udzielanie pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjami, informuje o formach pomocy oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku. Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią:

 • w szkołach,
 • w przedszkolach,
 • w placówkach i środowisku rodzinnym,
 • zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora poradni.

Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom.

Przekazuje i przyjmuje informacje ważne z punktu widzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej za zgodą rodziców i prawnych opiekunów, informuje o formach pomocy oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

Nowe zadania poradni:

Zgodnie z §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, Poradnia Psychologioczno-Pedagogiczna w Ozimku została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci:

 • niewidomych i słabowidzących,
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • z autyzmem.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Terenem działania Poradni jest powiat opolski.