Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy Główny Księgowy Luty 2020

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku

ul.Częstochowska 31, 46-040 Ozimek

__________________________________________________

(pieczątka nagłówkowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku)

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

głównego księgowego

 

Wymiar etatu: ½ etatu

Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku, 46-040 Ozimek,
ul. Częstochowska 31

Nazwa stanowiska: Główny Księgowy

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 

 1. posiadanie polskiego obywatelstwa;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. ma odpowiedni staż pracy i kwalifikacje to znaczy:

  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  2. ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 5. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 6. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:

Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

 1. znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej;

 2. biegła znajomość obsługi komputera oraz programów: "Kadry + Płace + Przelewy + Zlecone, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, JST Doskomp, obsługa Tele Konta;

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

 • kreatywność,

 • odporność na stres,

 • posiada następujące cechy osobowości: samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, opanowanie, dyskrecja, życzliwość i wysoka kultura osobista.

 

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku - Główny księgowy :

 

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, przepisami i zasadami,

 2. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 3. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 4. podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji,

 5. podejmuje decyzje wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,

 6. zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,

 7. w przypadku ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi, a w razie ich nieusunięcia- odmawia podpisania dokumentu, o czym pisemnie powiadamia dyrektora poradni,

 8. opracowuje i kontroluje realizacje planu dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika głównie dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej,

 9. prowadzi analitykę dla poszczególnych zespołów kont,

 10. uzgadnia księgowość analityczną z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,

 11. pomaga w przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych,

 12. prowadzi finansowe rozliczenie inwentaryzacji,

 13. sporządza listy płac dla pracowników,

 14. prowadzi karty wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,

 15. oblicza zasiłki chorobowe, rodzinne i wychowawcze, rozlicza godziny doraźnych zastępstw,

 16. sporządza obowiązujące sprawozdania finansowe, analizy,

 17. czuwa nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszy określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora Poradni,

 18. należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty finansowo-księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe,

 19. wykonuje prace zlecone przez dyrektora poradni.

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Główny księgowy.

 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania w Poradni.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe.

 5. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia).

 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Głównego księgowego.

 7. Oświadczenie kandydata:

a) o niekaralności,

b) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Głównego księgowego.

c) o posiadaniu umiejętności, o których mowa w pkt I ogłoszenia.

 

 

 

8. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego” w Sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku, ul Częstochowska 31, 46-040 Ozimek, w terminie do dnia 21.02.2020 r. do godziny 1200.

Dokumenty które zostaną dostarczone do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.02.2020r. o godzinie 1000 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku.

 

VI. Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku można zapoznać się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku lub na stronie internetowej www.bip.powiatopolski.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (077)4651254 w godz. od 800-1500

 

VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.powiatopolski.pl oraz na stronie internetowej poradni www.pppozimek.pl .


 

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


 

DYREKTOR PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OZIMKU

 

mgr Dorota Paszko