Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozimku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-11-07.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2017-10-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,
b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-07.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: poradnia.ozimek@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 774651254. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozimku:

e-mail: 

tel. +48 774651254.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 - dane osoby zgłaszającej żądanie,

 - wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,

 - jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
Tel.: +48774651254
Faks: +48774651254
E-mail:
Strona internetowa: pppozimek.biuletyn.info.pl

Dostępność architektoniczna


Główne wejście do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku usytuowane jest od wewnętrznej strony szpitala  tj. ul. Częstochowskiej 31 (podjazd dla pogotowia). Do budynku prowadzą drzwi wejściowe. Wejście nie ma ograniczeń architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, które umożliwia swobodne wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku mają szerokość odpowiednią, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających sięna wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774651254.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić 14 dni wcześniej na adres:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA W OZIMKU,
ul. Częstochowska 31,
46-040 Ozimek

lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer tel.: 774651254.