Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Uzyskaj informację publiczną

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429) każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności w zakresie zadań prowadzonych przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W OZIMKU, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek, REGON: 001076270.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.pppozimek.biuletyn.info.pl), są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: poradnia.ozimek@interia.pl
  2. pocztą na adres: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek.

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - druk do pobrania:

PDFWniosek o udostepnienie informacji publicznej 2019.pdf (112,81KB)

 

Pozostałe informacje dotyczące dostępu do informacji publicznej

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Od decyzji Dyrektora o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Dyrektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Alternatywnie, Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Dyrektora, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wpis od skargi wynosi 200 zł.
Istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).