Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie oraz załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania oraz załatwiania spraw

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

 

Zgłoszenie do Poradni następuje na wniosek zainteresowanego:

 • w formie pisemnej,
 • lub telefonicznie pod numerem telefonu: (77) 465-12-54

Druki zgłoszenia dziecka do Poradni oraz klauzula informacyjna RODO znajdują się w zakładce:

 

Warunki przyjmowania klientów Poradni:

 1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się na zasadzie dobrowolności i są bezpłatne,
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół    i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni,
 3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania,                                                                                                                                   
 4. Zgłoszenie do Poradni następuje na wniosek zainteresowanego w formie pisemnej,
 5. Wniosek podlega ewidencji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
 6. Na podstawie wniosku wyznaczony zostaje termin udzielenia określonej formy pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej,
 7. Pracownicy pedagogiczni przyjmują klientów w gabinetach bez udziału osób trzecich,
 8. Świadczona przez pracowników Poradni pomoc winna być przeprowadzona zgodnie   z najlepszą wiedzą i umiejętnościami, z poszanowaniem godności osobistej dziecka     i jego rodziców bądź opiekunów,
 9. Pisemną opinię wydaje się na wniosek rodziców,  prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
 10. Rozpatrywanie wniosku rodziców bądź prawnych opiekunów o wydanie orzeczenia    o potrzebie:
  1. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
   a) niesłyszących i słabo słyszących,
   b) niewidomych i słabo widzących,
   c) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
   d) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   e) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   f) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze),
   g) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
   h) z niepełnosprawnością sprzężoną,
   i) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
   j) niedostosowanych społecznie,
   k) z zaburzeniami zachowania,
  2. nauczania indywidualnego,
  3. indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

odbywa się na posiedzeniu Zespołu Orzekającego powołanego Zarządzeniem Dyrektora Poradni.

11. Orzeczenia wydawane przez Poradnię są numerowane. Numer Orzeczenia stanowi kolejny zapisany cyframi arabskimi numer decyzji
Zespołu Orzekającego i rok szkolny, w którym zostało wydane.

12. Udzielanie pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania Poradni może nastąpić na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi Poradnie.