Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statut Poradni

 

                                                                                                  Załącznik

                                                                                                  Do Uchwały Nr 3/2010/2011

                                                                                                  Rady Pedagogicznej Poradni 

                                                                                                  Psychologiczno-Pedagogicznej 

                                                                                                  w Ozimku

                                                                                                  z dnia 18.01.2011r.

 

 

 

 

 

                               STATUT PORADNI

      PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

                               W OZIMKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Ozimek  2011

 

 

SPIS TREŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA   2

ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE  3

ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA   5

 1. 1.SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM  POTRZEB OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PORADNI  10

        A.OPINIOWANIE   10

        B.ORZEKANIE   12

        C.ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH   13

ROZDZIAŁ III: WSPÓŁPRACA Z INNYMI PORADNIAMI ORAZ INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM   17

ROZDZIAŁ IV: KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI I ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA   18

        DYREKTOR – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI  18

        RADA PEDAGOGICZNA - KOMPETENCJE   19

ROZDZIAŁ V: PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PORADNI20

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA OGÓLNE  21

        NOWELIZACJA I ZMIANA STATUTU   21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

§ 1

Poradnia działa w oparciu o następujące akty prawne:

a) ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 z 1991r., poz. 425 z późn. zm.),

b) ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3 z 1982r., poz. 19 z późn. zm.),

c) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228 z 2010r., poz. 1488), 

d) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej  (Dz.U. Nr 228 z 2010r., poz. 1492),

e) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173 z 2008r., poz. 1072),

f) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. Nr 228 z 2010r., poz. 1487),

g) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 68 z 2005r., poz. 587),

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.u, z dnia 1 października 2008r.),

j) Konwencję Praw Dziecka,

k) ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r., poz. 2104),

l) ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z 1994r., poz. 591 z późn. zm.).

 

 

ROZDZIAŁ I:

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

§ 2

Nazwa poradni: „ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Ozimku”.

§ 3

Siedziba poradni: 46 – 040 Ozimek ul. Częstochowska 31.

§ 4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku, zwana dalej „poradnią” jest placówką publiczną.

§ 5

Organem prowadzącym jest Powiat Opolski z siedzibą w Opolu  ul. Piastowska 14.

§ 6

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Poradnia używa pieczęci o nazwie:

 

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

w Ozimku

ul. Częstochowska 31

tel. 77/ 4651254

 

§ 7

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/171/01 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2001r. zasięg terytorialny Poradni obejmuje powiat opolski.
 2. Teren działania poradni określa organ prowadzący.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku swoim działaniem obejmuje:
 • Miasto i Gminę Ozimek,
 • Gminę Turawa,
 • Gminę Tarnów Opolski,
 • Gminę Chrząstowice.

4. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

5. Poradnia udziela pomocy dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły a mieszkają na terenie działania poradni, uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby znajdują się na tym terenie.

6. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom.

§ 8

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 9

Poradnią kieruje dyrektor.

§ 10

 1. Organami poradni są:
 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna.

      2. Zakres działalności i kompetencje poszczególnych organów określa niniejszy statut.

§ 11

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, socjologów, doradców zawodowych.
 2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 3. Osoby, o których mowa w pkt. 1, 2, realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 4. W poradni zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 5. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz innych specjalistów zgodnie z projektami organizacyjnymi placówki.
 6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznego świadczonej przez poradnię. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

§ 12

Zasady organizacji pracy poradni

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu  z organem prowadzącym.
 3. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Czas pracy sekretariatu poradni od 7:30 do 15:30.
 5. Pracownicy poradni pracują według ustalonego tygodniowego harmonogramu czasu pracy.
 6. Pracownicy poradni są również zobowiązani do pracy poza siedzibą poradni w środowisku rodzinnym dziecka oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach w rejonie działania poradni.
 7. Pracownicy poradni mają prawo do urlopu wypoczynkowego  na zasadach określonych dla nauczycieli zatrudnionych  w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

 

ROZDZIAŁ II:  

CELE I ZADANIA

§ 13

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci  i młodzieży.

§ 14

 1. Do zadań poradni należy w szczególności:

            1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci  i młodzieży, w tym:

                a) predyspozycji i uzdolnień,

                b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

                c) specyficznych trudności w uczeniu się;

      2)  wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i   młodzieży:

          a) szczególnie uzdolnionych,

          b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

          c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

          d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

          e) z chorobami przewlekłymi;

     3)  prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

    4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

   5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kultowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

   6) pomoc rodzinom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

   7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

   8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

   9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej  i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozowanie;
 • opiniowanie;
 • działalność terapeutyczną;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • działalność profilaktyczną;
 • poradnictwo;
 • konsultacje;
 • działalność informacyjno-szkoleniową.

3.Działalność diagnostyczna polega na ustaleniu:

a) poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole,

b) poziomu osiągnięcia  gotowości do nauki,

c) przyczyn niepowodzeń w nauce szkolnej i trudności wychowawczych,

d) możliwości  edukacyjnych dzieci z zaburzeniami  i odchyleniami rozwojowymi,

e) warunków optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej,

f) predyspozycji psychofizycznych pod kątem wyboru zwodu i kierunku dalszego kształcenia,

g) rozmiarów zagrożeń niedostosowaniem społecznym  oraz kierunków pracy profilaktyczno – wychowawczej i resocjalizacji.

4.Działalność terapeutyczna polega na prowadzeniu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Poradnia  prowadzi terapię indywidualną i grupową, w zakresie:

a) stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku od 0 do młodszego wieku szkolnego,

b) stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,

c) pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami emocjonalnymi,

d) eliminowaniu  wad i zaburzeń mowy,

e) usprawnieniu funkcji percepcyjno- motorycznych u dzieci ze sprzężonymi  deficytami rozwojowymi,

f) stymulowaniu rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, głębiej upośledzonych, przewlekle chorych, którym deficyty i dysfunkcje uniemożliwiają realizowanie nauki w placówkach oświatowych,

g) pomocy dzieciom z niepowodzeniami w nauce czytania i poprawnej pisowni,

h) pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej rodzinie.

5.Praca doradcza obejmuje  problematykę dotyczącą:

a) trudności i niepowodzeń w nauce oraz ich zapobieganiu,

b) trudności wychowawczych i ich profilaktyki,

c) orientacji zawodowej i dalszego kształcenia,

d) wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego,

e) inspirowaniu szkół  i innych instytucji  oświatowo – wychowawczych do organizowania  i prowadzenia  różnych  form pomocy dzieciom i rodzicom, organizowania i powadzenia  różnych form zajęć w placówkach oświatowych.

6.Działalność profilaktyczna w zakresie  zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych polega na:

a) informowaniu rodziców o warunkach wpływających na prawidłowy  rozwój dziecka  oraz  sposobach  wczesnego dostrzegania i wyrównywania  braków rozwojowych w formie indywidualnych konsultacji  i zbiorowych pogadanek,

b) udzielaniu rodzicom i nauczycielom wskazówek odnośnie aktywizowania dzieci i młodzieży  do nabywania właściwych postaw,  wzorów zachowania, systemu wartości,

c) prowadzeniu w klasach   szkolnych  zajęć  i programów dotyczących profilaktyki uzależnień,

d) inicjowaniu różnych form pracy wychowawczej w środowisku  szkolnym i pozaszkolnym dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami osobowości, niepowodzeniami szkolnymi oraz dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych i patologicznych,

e) prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznych, wynikających z zapotrzebowania środowiska,

f) opracowanie i wdrażanie programów profilaktycznych.

7.Działalność psychoedukacyjna obejmuje:

a) popularyzowanie  wiedzy  z zakresu  nauk psychologiczno – pedagogicznych,

b) doskonalenie  kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli,

c) prowadzenie w szkołach programów profilaktyki uzależnień,

d) prowadzenie zajęć z zakresu poznawania i  doskonalenia umiejętności uczniów dotyczących technik i metod  skutecznego uczenia się, planowania działań, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania  problemów osobistych, wyborze  kierunku  kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

e) prowadzenie  edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

8.Działalność rehabilitacyjna:

a) wczesne  wspomaganie rozwoju dziecka  w wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole,

b) prowadzenie  rehabilitacji ruchowej dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,

c) udzielenia pomocy  dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub  z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,

d) opracowanie  kompleksowych  programów terapeutycznych  dla dzieci i młodzieży.

9.Działalność mediacyjna obejmuje:

a) udział w rozwiązywaniu  sytuacji konfliktowych w szkole,

b) pomoc rodzinie w rozumieniu  i rozwiązywaniu problemów w kontaktach interpersonalnych,

c) prowadzenie  zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami i nauczycielami w zakresie nabywania umiejętności negocjacyjnych  i mediacyjnych.

10.Działalność konsultacyjna obejmuje:

a) współpracę z nauczycielami  w realizacji zaleceń poradni dotyczących pracy z dzieckiem,

b) pomoc nauczycielom w przygotowaniu  programów psychoedukacyjnych realizowanych z dziećmi  i młodzieżą,

c) współdziałanie  z rodzicami  w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w procesie  wychowawczym, dydaktycznym, wyboru zawodu i dalszego kształcenia,

d) pomoc rodzicom i nauczycielom w stymulowaniu rozwoju dziecka zdolnego,

e) stymulowanie aktywności, zainteresowań dzieci i młodzieży, pomoc w wyborze szkoły i kierunku kształcenia.

11.Działalność informacyjna obejmuje:

a) informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie działania poradni oraz na terenie kraju,

b) informowanie o możliwości uzyskania pomocy na terenie powiatu,

c) informowanie o możliwościach poszerzenia wiedzy psychologiczno – pedagogicznej (literatura, programy, pomoce dydaktyczne, oferty wydawnicze i instytucjonalne, ośrodki doskonalenia zawodowego),

d) współpraca z lokalnymi mediami,

e) upowszechnianie informacji na temat działalności poradni.

12. Interwencja w środowisku ucznia polega na:

a) pomocy nauczycielom, wychowawcom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,

b) pomocy uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu  sytuacji kryzysowych.

 

 

1.SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM  POTRZEB OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PORADNI

A.OPINIOWANIE

§ 15

 1. Poradnia wydaje opinię w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami ust. 3-7.

             a) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

             b) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z afazją, niepełnosprawnościami sprężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego;

             c) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

             d) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

            e) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i  technikum, a także klasy pierwszej liceum lub technikum uzupełniającego, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

    2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z  kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

    3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko (uczeń).

   4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego.

   5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich osoba, która składa wniosek, powinna , na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

   6.Opinię podpisuje  dyrektor poradni.

 

§ 16

 1. Opinia poradni zawiera:

a) oznaczenie poradni wydającej opinie; numer opinii; datę wydania opinii;

b) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę szkoły i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

c) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

d) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

f) podpis dyrektora poradni.

2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informacje wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 

 

B.ORZEKANIE

§ 17

 1. W poradni działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, komisja orzekająca (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych),
 2. Zespół orzekający wydaje:

           a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

           b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",

           c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

           d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

           e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

3. Zespół orzekający jest powoływany przez dyrektora poradni w drodze zarządzenia.

4. W skład zespołu wchodzą:

    a) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

    b) psycholog, pedagog oraz lekarz.

5. W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

6. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

7. Zespoły orzekają na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka.

8. Zespoły orzekające, zwane dalej "zespołami", wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem pkt. 9, 10 i 11.rozp.

9. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.

10.Zespoły orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieciom zamieszkałym w rejonie działania poradni.

11. Zespoły orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Ozimku wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom zamieszkałym w rejonie działania poradni, z zastrzeżeniem pkt. 12.

12. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

 

C.ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

§ 18

I. Zakres zadań pracowników pedagogicznych:

 1. działalność diagnostyczna polega na ustalaniu:

a) poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia,

b) poziomu dojrzałości szkolnej,

c) przyczyn niepowodzeń w nauce szkolnej i trudności wychowawczych,

d) możliwości edukacyjnych dzieci dotkniętych różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi,

e) warunków optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej,

f) predyspozycji psychofizycznych pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

g) rozmiarów zagrożeń niedostosowaniem społecznym oraz kierunków pracy profilaktyczno – wychowawczej i resocjalizacji.

2. działalność terapeutyczna polega na prowadzeniu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej na terenie placówki. Poradnia prowadzi terapię indywidualną i grupową, w zakresie:

a) stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku od 0 do młodszego wieku szkolnego,

b) stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,

c) pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczyni i zaburzeniami emocjonalnymi,

d) eliminowania wad i zaburzeń wymowy,

e) usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi,

f) stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, głębiej upośledzonych, przewlekle chorych, którym defekty uniemożliwiają realizowanie nauki w placówkach oświatowych,

g) pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami osobowościowymi oraz z niepowodzeniami szkolnymi,

h) pomocy dzieciom z niepowodzeniami w nauce czytania i poprawnej pisowni.

3. praca doradcza obejmuje problematykę dotyczącą:

a) trudności i niepowodzeń w nauce oraz ich zapobieganiu,

b) trudności wychowawczych i ich profilaktyki,

c) orientacji zawodowej i dalszego kształcenia,

d) wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego,

e) inspirowania szkół i innych instytucji oświatowo – wychowawczych do organizowania terapeutycznych form pomocy dzieciom i rodzicom, organizowania i prowadzenia różnych form zajęć w placówkach oświatowych.

4. działalność profilaktyczna w zakresie zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych polega na:

a) informowaniu rodziców o warunkach wpływających na prawidłowy rozwój dziecka oraz sposobach wczesnego dostrzegania i wyrównywania braków rozwojowych w formie indywidualnych konsultacji i zbiorowych pogadanek,

b) udzielaniu rodzicom i nauczycielom wskazówek odnośnie aktywizowania dzieci i młodzieży do nabywania właściwych postaw, wzorów zachowania, systemu wartości,

c) prowadzeniu w klasach szkolnych zajęć i programów dotyczących profilaktyki uzależnień,

d) inicjowaniu różnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami osobowości, niepowodzeniami szkolnymi oraz dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych i patologicznych.

5. działalność psychoedukacyjna obejmuje:

a) popularyzowanie wiedzy z zakresu nauk psychologiczno – pedagogicznych,

b) doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli,

c) prowadzenie w szkołach programów profilaktyki uzależnień,

d) prowadzenie zajęć z zakresu poznawania i doskonalenia umiejętności uczniów dotyczących technik i metod skutecznego uczenia się, planowania działań, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów osobistych, wyborze kierunku kształcenia zawodu i planowania kariery zawodowej,

e) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

6. działalność mediacyjna obejmuje:

a) udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w szkole,

b) pomoc rodzinie w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów w kontaktach interpersonalnych,

c) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami i nauczycielami w zakresie nabywania umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

7. działalność konsultacyjna obejmuje:

a) współpracę z nauczycielami w realizacji zaleceń poradni dotyczących pracy z dzieckiem,

b) współdziałanie z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju małego dziecka w procesie wychowawczym, dydaktycznym, wyboru zawodu i dalszego kształcenia,

c) pomoc rodzicom i nauczycielom w stymulowaniu rozwoju dziecka zdolnego,

d) stymulowanie aktywności, zainteresowań dzieci i młodzieży, pomoc w wyborze szkoły i kierunku kształcenia.

8. działalność informacyjna obejmuje:

a) Informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie działania poradni oraz na terenie kraju,

b) Informowanie o możliwości uzyskania pomocy rodzinie, na terenie powiatu,

c) Informowanie o kierunkach kształcenia, szkołach i placówkach edukacyjnych,

d) informowanie o możliwościach poszerzenia wiedzy psychologiczno – pedagogicznej (literatura, programy, pomoce dydaktyczne, oferty wydawnicze i instytucjonalne, ośrodki doskonalenia zawodowego).

9. interwencja w środowisku ucznia polega na:

a) pomocy nauczycielom, wychowawcom w rozwiązaniu sytuacji trudnych,

b) pomocy uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

10. wolontariat

a) Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także  przez wolontariuszy, którzy  wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez poradnię.

b) Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci  i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni

c) Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszami porozumienie określające:

 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
 • czas trwania porozumienia;
 • zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w §6 rozp.
 • zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;
 • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

d) Wolontariusz wykonuje zadanie określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w §6 rozp., oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§19

 1. Pracownicy zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole, placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 2. Formy pracy w środowisku szkolnym obejmują:
 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie spotkań informujących, profilaktycznych,
 • uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • konsultacje indywidualne na terenie szkół i przedszkoli,
 • w szczególnych przypadkach - prowadzenie obserwacji i diagnozy w środowisku szkolnym i przedszkolnym dziecka, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

II. Formy pracy w środowisku rodzinnym obejmują:

 • prowadzenie diagnozy i obserwacji dziecka (w uzasadnionych przypadkach),
 • doradztwo, konsultacje, na wyraźne życzenie rodziców.

ROZDZIAŁ III:

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PORADNIAMI ORAZ INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM

§20

Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami poprzez:

 1. Wymianę doświadczeń w formie szkoleń samokształceniowych oraz konsultacji pomiędzy pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie województwa i całego kraju,
 2. Wzajemne przekazywanie informacji (za zgodą rodziców, prawnych opiekunów) między pracownikami poradni, dotyczących ważnych spraw dzieci i młodzieży.
 3. Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez jednostki nadrzędne Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Konsultacje i zgłaszanie wniosków do w/w w sprawach dotyczących funkcjonowania poradni i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Otwartość na propozycje współpracy z innymi placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami.
 6. Inicjowanie działań i programów integrujących prace na rzecz edukacji, wychowania i opieki dzieci i młodzieży.
 7. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu, wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkowskim, Polskim Towarzystwem Dysleksji i innymi stowarzyszeniami w kwestiach merytorycznych.
 8. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.
 9. W sprawach dzieci z wadą wzroku, słuchu lub autyzmem, poradnia współpracuje z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu.
 10. Poradnia współdziała również z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

ROZDZIAŁ IV:

KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI I ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 21

 1. Poradnią kieruje dyrektor.
 2. Funkcję dyrektora poradni powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący poradnię na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 

DYREKTOR – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

§ 22

 1. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest pracodawcą zatrudniającym pracowników, w rozumieniu Karty Nauczyciela oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Uprawnienia i obowiązki dyrektora poradni:

a) kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz przedstawia wnioski wynikające ze sprawozdania nadzoru i informuje Radę Pedagogiczną o działalności placówki, co najmniej 2 razy w roku,

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

d) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i informuje o tym niezwłocznie organ prowadzący,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników, podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród dyrektora, wymierzania kar porządkowych pracownikom, występowania z wnioskiem - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników poradni,

g) powołuje komisję egzaminacyjną, w celu prowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego,

h) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym oraz realizacji zadań wynikających z awansu zawodowego w miarę posiadania środków finansowych.

i) sporządza arkusz organizacyjny placówki, plan finansowo – budżetowy.

j) ustala pracownikom przydział czynności.

k) opracowuje roczne sprawozdanie z działalności placówki.

l) organizuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, zawiadamia wszystkich członków o terminie posiedzenia zgodnie z ustalonym regulaminem.

ł) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczegółowych oraz niniejszego statutu.

m) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

n) jest przewodniczącym zespołu orzekającego lub upoważnia odpowiednią osobę do pełnienia funkcji przewodniczącego tego zespołu.

3. Prowadzi procedury związane z awansem zawodowym pracowników pedagogicznych.

4. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni inny nauczyciel poradni, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA - KOMPETENCJE

§ 23

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jako jej członkowie pracownicy pedagogiczni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.
 4. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Pracownicy są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także pracowników poradni.
 7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego odwołanie z funkcji dyrektora poradni lub do dyrektora o odwołanie pracownika z funkcji kierowniczej.
 8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z niniejszym statutem.

§ 24

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy poradni,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników,

d) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmianę, uchwala statut i wprowadza do niego zmiany.

      2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

b) projekt planu finansowego,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych, zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 25

Dyrektor poradni konsultuje i zasięga opinii Rady Pedagogicznej w ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy placówki.

Sposób  rozwiązywania sporów między organami.

§ 26

Sposób rozwiązywania sporów między organami:

Spory między radą pedagogiczną a dyrektorem poradni rozwiązuje się przez rozmowy negocjacyjne. W przypadku braku porozumienia, strony zwracają się o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od tego, w czyjej kompetencji leży sporna sprawa.

 

ROZDZIAŁ V:

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PORADNI

§ 27

Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 Nr 3, poz. 19 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 19 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 z 1990r., poz.124 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ VI:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 28

Pracowników poradni obowiązuje tajemnica zawodowa.

§ 29

 1. Szczegółową organizację działania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

§ 30

 1. Dokumentacja poradni obejmuje:

a) arkusz organizacji pracy poradni w roku szkolnym,

b) skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,

c) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,

d) dokumentację badań,

e) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,

f) sprawozdanie z rocznej pracy poradni,

g) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

      2. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

      3. Poradnia firmuje dokumentację pieczątką zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

NOWELIZACJA I ZMIANA STATUTU

§ 31

 1. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać:

a) dyrektor,

b) pracownicy pedagogiczni.

      2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Radę Pedagogiczną, która przygotowuje projekt zmian i uchwala zmiany.

      3.Nowy statut lub statut z uchwalonymi zmianami niezwłocznie przesyła się organowi prowadzącemu.

 

Niniejszy statut został zatwierdzony Uchwałą Nr 3/2010/2011  z dnia 18 stycznia 2011r. Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku. Statut wchodzi w życie  od 01 lutego 2011.

 

 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 16-01-2012 09:57
 • Modyfikował: Dorota Jarocka, data modyfikacji: 20-07-2012 10:30
 • Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 16-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 3562
 • Link do strony: http://pppozimek.biuletyn.info.pl/13/11/statut-poradni.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 16-01-2012 09:57
 • Modyfikował: Dorota Jarocka, data modyfikacji: 20-07-2012 10:30
 • Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 16-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 3562
 • Link do strony: http://pppozimek.biuletyn.info.pl/13/11/statut-poradni.html
 • Data publikacji: 16-01-2012 09:57 przez: Administrator Strony
 • Modyfikował: Dorota Jarocka
 • Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 16-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 3562
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-07-2012, godz. 10:30:58
  Modyfikacja strony przez: Dorota Jarocka
 •  
  20-07-2012, godz. 10:09:28
  Modyfikacja strony przez: Dorota Jarocka
 •  
  20-07-2012, godz. 09:14:25
  Modyfikacja strony przez: Dorota Jarocka
 •  
  19-07-2012, godz. 13:33:09
  Modyfikacja strony przez: Dorota Jarocka
 •  
  17-05-2012, godz. 15:13:01
  Modyfikacja strony przez: Dorota Jarocka
 •  
  17-05-2012, godz. 15:08:42
  Modyfikacja strony przez: Dorota Jarocka
 •  
  14-02-2012, godz. 13:38:12
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  25-01-2012, godz. 14:31:37
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  16-01-2012, godz. 09:57:49
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek
ul. Częstochowska 31

 

tel.: (77) 465-12-54
fax: (77) 465-12-54
e-mail: poradnia.ozimek@interia.pl